Pyhä Koraani

Suurat

4.

Naisten Suura

 

(Suurat An-Nisaa)

 

Allahin, rajattoman myötätuntoisen, aina armollisen nimeen

4:1 Ihmiset, pelätkää Herraanne, joka (laittoi) teidän luomisenne (alkuun) yhdestä sielusta. Sitten Hän loi siitä sille parin, ja näistä kahdesta (Hän) antoi lukemattomien miesten ja naisten (luomisen) tapahtua. Pelätkää Allahia, johon te vetoatte toisiltanne jotain pyytäessänne, ja (ottakaa jumalanpelko mukaan myös kanssakäymisiinne) sukulaisten ja ystävien (kanssa). Allah pitää teitä varmasti silmällä.
 
4:2 Antakaa orvoille heidän omaisuutensa. Älkääkä vaihtako hyvää huonoon älkääkä kahmaisko heidän omaisuuttaan oman omaisuutenne sekaan. Tämä on tosiaan suuri synti.
 
4:3 Jos te pelkäätte, että ette pysty kohtelemaan orpotyttöjä oikeudenmukaisesti, menkää naimisiin niiden naisten kanssa, jotka teitä miellyttävät ja jotka ovat teille sallittuja – kahden, kolmen tai neljän (kanssa. Tämän luvan edellytyksenä on oikeudenmukaisuus.) Mutta jos pelkäätte, että ette kykene olemaan oikeudenmukaisia (useamman vaimon) kanssa, (menkää naimisiin) vain yhden naisen kanssa tai niiden orjattarien, jotka ovat tulleet haltuunne (islamilaisen lain mukaisesti). Näin on todennäköisempää, että ette tee vääryyttä.
 
4:4 Ja maksakaa naisille suosiolla heidän morsiusrahansa. Jos he oma-aloitteisesti luovuttavat teille jotain tuosta (morsiusrahasta), voitte kuluttaa sen kuten katsotte (itsellenne) sopivaksi ja miellyttäväksi.
4:5 Älkää antako mielenvikaisten haltuun omaisuuttanne (tai heidän omaa omaisuuttaan), jonka Allah on antanut teille taloutenne turvaamiseksi. Mutta ravitkaa ja vaatettakaa heidät sen avulla ja puhukaa heille ystävällisiä sanoja.
 
4:6 Arvioikaa ja koetelkaa orpoja (heitä opettaaksenne), kunnes he saavuttavat naima(iän). Jos te sitten havaitsette heissä harkintakykyä (ja suunnitelmallisuutta), antakaa heidän varansa heidän haltuunsa. Älkää haaskatko heidän omaisuuttaan tuhlaavaisesti ja kiireellä (pelätessänne), että he aikuistuvat (ja ottavat sen haltuunsa). Vauraiden tulee pysyä kokonaan erossa (orpojen omaisuudesta), ja senkin, joka (itse) on köyhä, tulee käyttää sitä (vain) sopivuuden rajoissa. Kun annatte heidän omaisuutensa heidän haltuunsa, ottakaa todistajia. Allah on riittävä tilinpitäjä.
 
4:7 Miehille kuuluu osa siitä (omaisuudesta), jonka vanhemmat ja lähisukulaiset jättävät jälkeensä, ja (myös) naisille kuuluu osa vanhempien ja lähisukulaisten perinnöstä. Olipa tuo perintö pieni tai suuri, osuudet on (Allah) säätänyt.
 
4:8 Ja jos (perintöä) jaettaessa on läsnä (ei-periviä) sukulaisia, orpoja ja puutteenalaisia, antakaa siitä jotain myös heille ja puhukaa heille ystävällisiä sanoja.
 
4:9 (Orpojen asioita hoitavien) tulee kavahtaa (ajatellessaan, kuinka) peloissaan (ja huolissaan) he itse kuoleman hetkellä olisivat, jos heiltä jäisi jälkeen alaikäisiä lapsia. Heidän tulee siis pelätä Allahia (kun orvot ovat kyseessä) ja puhua heidän kanssaan kiertelemättä.
4:10 Varmasti ne, jotka kuluttavat orpojen omaisuutta epäoikeudenmukaisesti, täyttävät vatsansa silkalla tulella. He päätyvät pian roihuavaan tuleen.
 
4:11 Teidän jälkeläistenne (perintöä) koskien Allah määrää, että pojalle kuuluu yhtä suuri osuus kuin kahdelle tyttärelle. Jos on vain tyttäriä, (kaksi tai) enemmän kuin kaksi, heille kuuluu perinnöstä kaksi kolmannesta. Jos on vain yksi tytär, hänelle kuuluu puolet. Perinnön jättäjän äiti ja isä kumpikin (saavat) perinnöstä yhden kuudesosan edellyttäen, että perinnön jättäjällä on lapsia. Jos taas edesmenneellä (perinnön jättäjällä) ei ole jälkeläisiä ja hänet perillisinään ovat vain äiti ja isä, kuuluu hänen äidilleen kolmannes (ja loppu muodostaa isän osuuden). Jos perinnön jättäjällä on sisaruksia, kuuluu hänen äidilleen kuudesosa. (Tämä perinnönjako tapahtuu) hänen mahdollisesti tekemänsä testamentin (toimeenpanon) tai velan (takaisinmaksun) jälkeen. Te ette tiedä kumpi, isänne vai poikanne, on teille hyödyllisempi. Tällaisen (perinnönjaon) on Allah säätänyt (eli määrännyt) velvollisuudeksi. Allah on epäilemättä kaiken tietävä, viisas.
 
4:12 Ja teille kuuluu puolet siitä (omaisuudesta), jonka vaimonne jättävät jälkeensä, edellyttäen, että heillä ei ole jälkeläisiä. Jos heillä taas on jälkeläisiä, niin teille kuuluu perinnöstä neljäsosa. (Tämäkin tapahtuu) hänen mahdollisesti tekemänsä testamentin (toimeenpanon) tai velan (takaisinmaksun) jälkeen. Ja teidän vaimojenne osuus jälkeen jättämästänne omaisuudesta on neljäsosa edellyttäen, että teillä ei ole jälkeläisiä. Jos teillä taas on jälkeläisiä, niin heille kuuluu perinnöstänne kahdeksasosa tätä (omaisuutta) koskevan testamentin (toimeenpanon) tai velan takaisinmaksun jälkeen. Ja jos ollaan jakamassa sellaisen miehen tai naisen perintöä, jolla ei ole vanhempia eikä jälkeläisiä, mutta jolla on (äitinsä puolelta) yksi (veri)veli tai yksi (veri)sisar, kuuluu kummallekin näistä yksi kuudesosa. Jos sisaruksia on enemmän kuin yksi, niin he jakavat yhden kolmasosan. (Tämäkin perinnönjako tapahtuu) hänen tekemänsä (perillisille) oikeudenmukaisen testamentin (toimeenpanon) tai velan (takaisinmaksun) jälkeen. Tämä on Allahin määräys, ja Allah on kaiken tietävä, lempeä.
 
4:13 Nämä ovat Allahin (säätämät) rajat. Joka tottelee Allahia ja hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), saa astua puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua niissä ikuisesti. Tämä on suuri saavutus.
 
4:14 Ja joka ei tottele Allahia ja hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle) ja ylittää Hänen (asettamansa) rajat, saa käydä Helvettiin, missä hän pysyy ikuisesti. Häntä odottaa nöyryyttävä rangaistus.
4:15 Jos jotkut naisistanne syyllistyvät aviorikokseen, kutsukaa joukostanne neljä miestä todistamaan. Jos he sitten antavat todistuksen, sulkekaa nuo naiset koteihinsa, kunnes kuolema korjaa heidät tai kunnes Allah osoittaa heille tien (eli uuden määräyksen).
 
4:16 Ja rangaiskaa molempia joukostanne aviorikokseen syyllistyviä. Jos he sitten katuvat ja parantavat tapansa, pidättäytykää rankaisemasta heitä. Epäilemättä Allah hyväksyy auliisti katumuksen ja on armollinen.
 
4:17 Allah on luvannut hyväksyä ainoastaan niiden katumuksen, jotka ovat tietämättömyyttään menneet tekemään pahaa ja sen jälkeen katuvat nopeasti. Allah kääntyy armollisesti heidän puoleensa. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
4:18 Katumus ei ole (hyväksyttävää) niiden kohdalla, jotka vain jatkavat syntien tekemistä, kunnes ovat kuolemaisillaan. (Silloin) he sanovat: ”Nyt minä kadun.” Eikä myöskään niille, jotka kuolevat uskottomina. Heitä varten Me olemme valmistaneet tuskallisen rangaistuksen.
 
4:19 Uskovat, ei teidän ole sallittua pakottaa itseänne naisten perijöiksi. Älkää pidätelkö heitä tarkoituksenanne ottaa (takaisin) jotain siitä omaisuudesta, jonka olette heille antaneet, paitsi jos he julkisesti syyllistyvät siveettömyyteen. Kohdelkaa heitä hyvin. Jos te ette pidä heistä, on mahdollista, että te ette pidä jostain, mihin Allah on asettanut suuren hyvän.
4:20 Jos haluatte vaihtaa yhden vaimon toiseen ja olette jo antaneet tälle kasapäin omaisuutta, älkää silloinkaan ottako siitä mitään takaisin. Haluatteko ottaa tuon omaisuuden (takaisin) väärän syytöksen ja ilmeisen synnin avulla?
 
4:21 Kuinka te voisitte ottaa sen takaisin, vaikka olette olleet aviollisessa kanssakäymisessä, ja he ovat (myös) saaneet teiltä vakaan lupauksen?
 
4:22 Älkää avioituko niiden naisten kanssa, joiden kanssa isänne ja esi-isänne ovat avioituneet. Mutta se mitä on tapahtunut (ennen tätä määräystä, on anteeksiannettavaa). Se on tosiaan erittäin siveetöntä ja äärimmäisen paha tapa.
 
4:23 Teiltä on kielletty äitinne, tyttärenne, sisarenne, isänne sisaret, äitinne sisaret, veljentyttärenne, sisarentyttärenne, kasvatusäitinne, jotka ovat teitä imettäneet, kasvattisisarenne ja vaimojenne äidit. Ja (samaten kiellettyjä ovat myös) sellaisten naisten (kohdusta syntyneet) kasvattityttärenne, joiden kanssa olette olleet aviossa. Jos te ette kuitenkaan ole olleet heidän kanssaan aviosuhteessa, niin ei teille ole vahingoksi (mennä naimisiin heidän tyttäriensä kanssa. Teiltä on myös kielletty) teidän siittämienne poikien tyttäret. Ja (kiellettyä on myös) mennä (avioon) kahden sisaren kanssa, ellei se ole tapahtunut jo tietämättömyyden aikana. Epäilemättä Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
4:24 Ja (teiltä on kielletty myös) avioituneet naiset lukuun ottamatta niitä, jotka ovat päätyneet omistukseenne (tultuaan vangituiksi sodassa). Allah on säätänyt teitä varten (nämä kiellettyä koskevat määräykset). Heitä lukuun ottamatta (kaikki naiset) ovat teille sallittuja, että voisitte omaisuutenne avulla tavoitella avioliittoa (heidän kanssaan), pysyä siveinä ja välttää himojen perässä juoksemista. Maksakaa säädetty morsiusraha niille, joista te olette (sen) vastineena saaneet nauttia. Eikä teille lasketa synniksi sitä omaisuutta, josta sovitte keskenänne morsiusrahan lukkoon lyömisen jälkeen. Allah on epäilemättä kaiken tietävä, viisas.
4:25 Jolla teistä ei ole (tarpeeksi) varaa solmia avioliittoa vapaiden musliminaisten kanssa, hän voi mennä naimisiin niiden muslimiorjatarten kanssa, joita teillä on (islamilaisen lain puitteissa) omistuksessanne. Allah tuntee parhaiten teidän uskonne. Te (kaikki) olette toistenne kaltaisia: menkää siis noiden (orjatarten) kanssa naimisiin heidän omistajiensa luvalla ja maksakaa heidän morsiusrahansa yleisen käytännön mukaisesti edellyttäen, että he ovat astumassa avioon (siveellisesti), eivät syyllisty aviorikokseen eivätkä ota salaisia rakastajia. Jos he avioliittoon astuttuaan syyllistyvät aviorikokseen, heille kuuluu puolet siitä rangaistuksesta, joka on (säädetty) vapaille (naimattomille) naisille. Tämä on sallittua sille, joka teistä pelkää (syyllistyvänsä) syntiin. Jos hillitsette itsenne, on (se) teille parempi. Allah on anteeksiantava, armollinen.
 
4:26 Allah haluaa tehdä (määräyksensä) teille selviksi, ohjata teidät teitä edeltäneiden (hyvien) ihmisten tielle ja kääntyä armossaan teidän puoleenne. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
4:27 Allah haluaa olla teille armollinen, mutta ne, jotka seuraavat (itsekkäitä) halujaan, toivovat teidän harhautuvan kauaksi oikealta tieltä.
 
4:28 Allah haluaa keventää teidän taakkaanne, sillä ihminen on luotu heikoksi.
 
4:29 Uskovat, älkää haaskatko toistenne omaisuutta epäoikeudenmukaisesti, vaan käykää kauppaa keskinäisen yhteisymmärryksen pohjalta älkääkä tappako toisianne. Allah on epäilemättä teille armollinen.
4:30 Joka näin tekee vääryyttä ja sortaa toisia, hänet Me heitämme kohta (Helvetin) tuleen. Se on Allahille helppoa.
 
4:31 Jos vältätte suuria syntejä, joista teitä on kielletty, Me pyyhimme pois teidän vähäpätöiset syntinne ja annamme teidän astua kunniakkaaseen paikkaan.
 
4:32 Älkää himoitko sellaista, missä Allah on suosinut joitakuita teistä toisia enemmän. Miehille kuuluu osuus siitä, mitä he ansaitsevat, ja naisille kuuluu osuus siitä, mitä he ansaitsevat. Anokaa Allahilta avokätisyyttä. Epäilemättä Allah tietää kaiken parhaiten.
 
4:33 Olemme määritelleet jokaista varten ne, joilla on oikeus vanhempien ja lähisukulaisten jättämään omaisuuteen (eli perilliset). Ja antakaa heidän omaisuutensa niille, joiden kanssa olette jo tehneet sopimuksen. Allah näkee varmasti kaiken.
 
4:34 Miehet ovat naisten suojelijoita ja holhoojia, sillä Allah on korottanut jotkut toisten yläpuolelle, ja (myös) koska miehet kuluttavat omaisuuttaan (heihin). Niinpä hyviä vaimoja luonnehtii tottelevaisuus. Miestensä poissa ollessa he varjelevat (kunniaansa), jota Allah suojelee. Jos pelkäätte joidenkin naisten olevan tottelemattomia ja uppiniskaisia, moittikaa heitä. (Elleivät he paranna tapojaan,) välttäkää heitä vuoteessa. (Elleivät he sittenkään paranna tapojaan,) lyökää heidät (itsestänne) väliaikaisesti erilleen (heitä ojentaaksenne). Jos he sitten alkavat toimia yhteistyössä kanssanne (Allahin suosiota tavoitellen), älkää etsikö tapoja haastaa heidät. Allah on epäilemättä korkein, suurin.
4:35 Jos te pelkäätte välirikkoa heidän välillään, nimittäkää yksi sovittelija miehen perheestä ja yksi sovittelija naisen perheestä. Jos molempien (sovittelijoiden) tavoitteena on sovun aikaansaaminen, luo Allah sopusoinnun heidän välilleen. Allah on epäilemättä kaiken tietävä, kaikesta tietoinen.
 
4:36 Palvokaa Allahia älkääkä asettako ketään Hänen rinnalleen. Ja kohdelkaa hyvin vanhempianne ja sukulaisianne, orpoja ja puutteenalaisia, tuttuja ja vieraita naapureitanne, kumppaneitanne ja matkalaisia sekä niitä, jotka omistatte. Allah ei pidä siitä, joka on ylimielinen (omahyväinen) ja leuhka (turhamainen),
 
4:37 (eikä niistä,) jotka ovat (itse) saitoja ja kannustavat (myös) toisia saituuteen, ja jotka kätkevät Allahin avokätisyydestään heille suoman (siunauksen). Me olemme valmistaneet nöyryyttävän rangaistuksen uskottomille,
 
4:38 ja (niille,) jotka kuluttavat omaisuuttaan ihmisille näyttääkseen eivätkä usko Allahiin eivätkä viimeiseen päivään. Olipa Saatana kenen kanssa tahansa, on hän viheliäinen kumppani.
 
4:39 Mitä he olisivat hävinneet, jos he olisivat uskoneet Allahiin ja viimeiseen päivään ja kuluttaneet (Hänen tiellään) siitä, mitä Allah oli heille antanut? Allah tuntee hyvin heidän (tilansa).
4:40 Allah ei varmasti tee vääryyttä edes rahdun vertaa. Jos (joku tekee) hyvän teon, Hän kasvattaa sen kaksinkertaiseksi ja suo luotaan runsaan palkkion.
 
4:41 Miten käy sinä päivänä, kun kutsumme todistajan jokaisesta yhteisöstä (umma), ja tuomme sinut, (rakastettu,) todistamaan heitä kaikkia vastaan?
 
4:42 Tuona päivänä ne, jotka olivat uskottomia eivätkä totelleet Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle), toivovat että maa (hautaisi heidät, ja se) tasoitettaisiin heidän päälleen. Mutta eivät he voi salata mitään Allahilta.
 
4:43 Uskovat, älkää lähestykö rukousta humalassa vaan vasta kun alatte ymmärtää, mitä sanotte. Älkääkä (lähestykö rukousta) epäpuhtaina ennen kuin olette suorittaneet täyden puhdistautumisen (ghusl), paitsi jos olette taittamassa matkaa. Jos olette sairaana, matkalla, palaatte tarpeiltanne tai olette olleet sukupuoliyhteydessä naistenne kanssa ettekä löydä vettä, puhdistautukaa hiekalla ja pyyhkikää (sillä) kasvonne ja kätenne. Allah on epäilemättä armahtavainen, rajattoman anteeksiantava.
 
4:44 Etkö ole nähnyt niitä, joille on annettu osa (taivaallisesta) Kirjasta? He ostavat eksytyksen ja haluavat, että tekin hairahtuisitte suoralta tieltä.
4:45 Mutta Allah tuntee parhaiten teidän vihollisenne. Allah riittää suojelijaksi ja Allah riittää auttajaksi.
 
4:46 Jotkut juutalaiset vääntelevät (Tooran) sanoja niiden (alkuperäisiltä) paikoilta ja sanovat: ”Me olemme kuulleet mutta emme tottele.” Ja (he sanovat myös): ”Kuulehan! (Luoja varjele!) Älköön sinua kuunneltako.” He vääntävät kielensä ja sanovat uskontoa (din) pilkaten: ”Raʿina!” Jos he olisivat (sen sijaan) sanoneet: ”Olemme kuulleet ja olemme totelleet. Kuule (pyyntömme, arvon herra), ja luo meihin (ystävällinen) katse”, olisi se ollut heille parempi. (Tällainen puhuttelu) olisi ollut oikein ja soveliasta. Mutta Allah on kironnut heidät heidän epäuskonsa tähden eivätkä he harvoja lukuun ottamatta usko.
 
4:47 Kirjan kansa, uskokaa tähän (Kirjaan), jonka olemme lähettäneet (rakastetullemme Muhammadille, siunaus ja rauha hänelle) ja joka (kaikilta osin) vahvistaa todeksi teillä jo olevan Kirjan, ennen kuin Me häivytämme (joidenkin) kasvojen (piirteet) ja käännämme ne takaperin tai kiroamme heidät kuten kirosimme (tottelemattomat) sapattina. Allahin käsky käy varmasti toteen.
 
4:48 Allah ei koskaan anna anteeksi sitä, että Hänen rinnalleen asetetaan muita. (Mitkä tahansa) sitä pienemmät (synnit) Hän antaa anteeksi kenelle haluaa. Joka asettaa jotain Allahin rinnalle, tekee tosiaan hirvittävän synnin.
 
4:49 Etkö ole nähnyt niitä, jotka kerskuvat olevansa puhtaita? Mutta Allah yksin puhdistaa kenet haluaa eikä heille tehdä rihman vertaa vääryyttä.
4:50 Katso, millaisia valheita he sepittävät Allahista. Tämä selkeä synti riittää (heidän rankaisemiseensa).
 
4:51 Etkö ole nähnyt niitä, joille on annettu osa (taivaallisesta) Kirjasta? Silti he uskovat jumalankuviin ja Saatanaan ja sanovat uskottomien olevan tiellään oikeampaan johdettuja kuin uskovien.
 
4:52 He ovat niitä, jotka Allah on kironnut, eikä Allahin kiroamalle löydy milloinkaan auttajaa.
 
4:53 Kuuluuko heille osa kuningaskunnasta? Jos niin olisi, eivät he (saituudessaan) antaisi hiukkasen vertaa kenellekään.
 
4:54 Kadehtivatko (juutalaiset) ihmisiä (niiden siunausten tähden), jotka Allah on näille avokätisyydestään suonut? Me olemme tosiaan suoneet Ibrahimin (Abrahamin) perheelle Kirjan ja viisauden sekä antaneet heille myös mahtavan kuningaskunnan.
4:55 Joku heistä uskoi siihen ja joku heistä kääntyi siitä pois. (Pois kääntyvälle) Helvetin roihuava tuli on tarpeeksi.
 
4:56 Pian Me paiskaamme (Helvetin) tuleen ne, jotka eivät uskoneet ilmoitukseemme. Kun heidän ihonsa palaa pois, korvaamme sen uudella iholla, jotta he saisivat (jatkuvasti) maistaa piinaa. Allah on epäilemättä äärimmäisen mahtava, viisas.
 
4:57 Jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, niiden Minä annan astua puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. He saavat asua niissä ikuisesti. Heitä odottavat siellä puhtaat vaimot, ja Me saatamme heidät tiheiden varjojen suojaan.
 
4:58 Allah käskee teitä antamaan haltuunne uskotun omaisuuden niille, joille se kuuluu. Ja kun tuomitsette ihmisten kesken, tuomitkaa oikeudenmukaisesti. Kuinka hyvän neuvon Allah teille antaakaan. Allah on epäilemättä kaiken kuuleva, näkevä.
 
4:59 Uskovat, totelkaa Allahia ja totelkaa Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle) sekä joukostanne niitä (totuuden miehiä), joilla on määräysvalta. Jos olette keskenänne erimielisiä jostain asiasta, alistakaa se Allahin ja Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle) käsiteltäväksi (lopullista päätöstä varten). Jos uskotte Allahiin ja viimeiseen päivään, on näin parempi (teidän etuanne ajatellen) ja se johtaa parhaaseen lopputulokseen.
4:60 Etkö ole nähnyt niitä (teeskentelijöitä), jotka (sanoillaan) vakuuttavat uskovansa tähän (Kirjaan eli Koraaniin), joka sinulle on lähetetty, sekä niihin (taivaallisiin Kirjoihin), jotka on lähetetty ennen sinua. (Silti) he haluavat viedä erimielisyytensä Saatanan (ratkaistavaksi eli ratkaista ne Allahin määräysten vastaisesti), vaikka heitä onkin jo määrätty (avoimesti) kieltämään hänet. Saatana haluaa vain johdattaa heidät kauas eksyksiin.
 
4:61 Ja kun heitä kehotetaan tulemaan Allahin lähettämän (Koraanin) luo ja Sanansaattajan (siunaus ja rauha hänelle) luo, näet teeskentelijöiden pakenevan (tulemasta) sinun (luoksesi).
 
4:62 Mikä tulee olemaan heidän tilansa (silloin), kun heitä kohtaa onnettomuus heidän toimiensa seurauksena ja he saapuvat eteesi vannoen Allahin nimeen (ja sanovat): ”Me pyrimme vain hurskauteen ja keskinäiseen sopusointuun.”
 
4:63 He ovat niitä (teeskentelijöitä ja pahantekijöitä), joiden sydämiin kätketyt asiat Allah tuntee hyvin. Vältä siis heitä ja varoita heitä ja puhu heille vakuuttavasti heistä itsestään.
 
4:64 Emmekä Me ole lähettäneet ainuttakaan sanansaattajaa ilman, että heitä tulisi totella Allahin määräyksestä. (Rakastettu,) jos he olisivat tulleet eteesi tehtyään vääryyttä sieluilleen ja anoneet anteeksiantoa Allahilta, ja jos myös Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle), olisi rukoillut heille anteeksiantoa, olisivat he varmasti (hänen väliintulonsa seurauksena) saaneet huomata Allahin hyväksyvän katumuksen auliisti ja olevan rajattoman armollinen.
4:65 (Rakastettu,) eivät he ole, kautta Herrasi, todellisia uskovia ennen kuin he ottavat sinut tuomarikseen kaikissa kiistoissa, joita heidän välilleen syntyy, eivätkä sydämessään ahdistu sinun antamistasi päätöksistä ja hyväksyvät (sinun määräyksesi) mielihyvin ja tottelevaisesti.
 
4:66 Jos olisimme antaneet heille velvollisuudeksi tappaa itsensä tai hylätä kotinsa ja lähteä pois, olisivat vain harvat toimineet sen mukaan. Jos he vain olisivat seuranneet sitä neuvoa, joka heille annettiin, olisi se ollut heille parempi ja pitänyt heidät vakaina (uskossa).
 
4:67 Silloin Me olisimme suoneet heille luotamme mahtavan palkkion,
 
4:68 ja olisimme varmasti saattaneet heidät oikealle tielle.
 
4:69 Ketkä vain tottelevat Allahia ja Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle), saavat (ylösnousemuksen päivänä) olla niiden (henkilöiden) kanssa, joille Allah on ollut (erityisen) suosiollinen; näihin kuuluvat profeetat, totuudenpuhujat, marttyyrit ja hyveelliset. He ovat parhaita kumppaneita.
4:70 Tämä (poikkeuksellinen) avokätisyys tulee Allahilta, ja riittää, että Allah tietää.
 
4:71 Uskovat! Valmistautukaa puolustautumaan ja lähtekää sitten (taisteluun) erillisinä ryhminä tai marssikaa kaikki yhdessä.
 
4:72 Joukostanne löytyy varmasti muutamia, jotka (hidastelevat tarkoituksella ja) viivyttelevät. Jos te sitten kärsitte (takaiskun) taistelussa, (osallistumatta jättänyt) sanoo: ”Allah oli minulle varmasti suosiollinen, koska en ollut heidän mukanaan (taistelukentällä).”
 
4:73 Mutta jos osaksenne tulee Allahin suosio, sanoo tämä sama (teeskentelijä pahoitellen) aivan kuin teidän ja hänen välillään ei olisi ystävyyttä ollutkaan: ”Kunpa olisin ollut heidän kanssaan, niin olisin saavuttanut suuren menestyksen.”
 
4:74 Siispä (uskovien), jotka myyvät elämänsä tässä maailmassa tuonpuoleista vastaan, tulee taistella Allahin tiellä (totuuden puolesta). Kuka vain taistelee Allahin tiellä, tuleepa hän tapetuksi tai on voitokas, (kummassakin tapauksessa) Me suomme hänelle pian mahtavan palkkion.
4:75 (Muslimit,) mitä teille on tapahtunut, kun ette taistele Allahin tiellä (sorrettujen vapauttamiseksi ja heihin kohdistuvan tyrannian lopettamiseksi), vaikka heikot, sorretut ja alistetut miehet, naiset ja lapset huutavat (vapauttaan sorron ja julmuuden painamina): ”Herramme! Vie meidät pois tästä kaupungista, jossa (vaikutusvaltaiset) ihmiset (meitä) sortavat. Nimitä joku luotasi meille suojelijaksi ja tee jostakusta meidän auttajamme!”
 
4:76 Jotka uskovat, he taistelevat Allahin tiellä (sorron ja riiston lopettamiseksi sekä rauhan palauttamiseksi). Jotka eivät usko, he taistelevat Saatanan tiellä (kohti demonisia päämääriä. Uskovat,) taistelkaa siis Saatanan liittolaisia (eli ihmisyyden vihollisia) vastaan. Saatanan juoni on taatusti heikko.
 
4:77 Etkö ole nähnyt niitä, joita kehotettiin (alunperin) pidättäytymään (jonkin aikaa myös puolustustaistelusta), pitämään rukouksensa ja maksamaan almuveronsa (zakat, ja kuinka he olivat siihen tyytyväisiä). Kun sitten taistelu (sorron, väkivallan ja hyökkäyksen torjumiseksi) tehtiin heidän velvollisuudekseen, alkoivat jotkut heistä pelätä (vihamielisiä) ihmisiä kuten Allahia pelätään tai vieläkin enemmän. He sanoivat: ”Herramme, miksi olet tehnyt taistelemisesta (jo nyt) meidän velvollisuutemme? Miksi et ole antanut meille lykkäystä vielä hetkeksi?” Sano heille: ”Tämän maailman nautinto on kovin pieni (ja vähäpätöinen asia), ja tuonpuoleinen on kallisarvoinen (siunaus) sille, josta tulee hyveellinen. Siellä teidän oikeuksianne ei poljeta rihman vertaa.”
 
4:78 (Te, jotka pakenette taistelua pelätessänne kuolevanne,) missä (tahansa) olettekin, kuolema saa teidät kiinni vaikka olisitte vankkojen linnakkeiden suojassa. (Heidän mielenlaatunsa on sellainen, että) he sanovat, kun heidän osakseen tulee jotain hyvää (mistä he hyötyvät): ”Tämä tulee Allahilta (eikä siinä ole mitään osuutta Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, siunauksilla ja myötätunnolla).” Mutta jos heidän osakseen tuleekin (vahingollinen) vastoinkäyminen, he sanovat: ”Sanansaattaja! Tämä tulee sinulta (eli on sinun vikasi).” Sano: ”(Todellisuudessa) kaikki tulee Allahilta.” Mikä näitä ihmisiä vaivaa, kun he eivät ota ymmärtääkseen puhetta?
 
4:79 (Ihminen, harjoita itseäsi ymmärtämään, että) kun osaksesi tulee jotain hyvää, tulee se Allahilta. (Älä pidä sitä omien onnistuneiden suunnitelmiesi seurauksena.) Ja kun osaksesi tulee jotain pahaa, (ymmärrä) sen olevan lähtöisin itsestäsi (eli lue se egoosi liittyvän pahuuden syyksi. Rakastettu,) olemme lähettäneet sinut sanansaattajaksi koko ihmiskunnalle, ja Allah riittää (sinun asemasi) todistajaksi.
4:80 Joka tottelee Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle), tottelee varmasti (yksin) Allahia. Ja jos joku kääntyy pois – emme Me ole lähettäneet sinua häntä vartioimaan.
 
4:81 (Nämä teeskentelijät ovat sellaisia, että) he sanovat (edessäsi): ”Olemme totelleet (määräystäsi).” Mutta kun he (nousevat ylös ja) lähtevät pois luotasi, jotkut heistä ovat sanomastasi täysin vastakkaista mieltä (ja he punovat) yöllä (juoniaan). Allah kirjaa ylös (kaiken), mitä he yöt läpeensä suunnittelevat. (Rakastettu,) käännä siis sädehtivät kasvosi pois heistä ja luota Allahiin. Allah riittää hoitamaan asiasi.
 
4:82 Eivätkö he sitten pohdiskele Koraania? Jos tämä (Koraani) olisi (tullut) joltakulta muulta kuin Allahilta, löytäisivät he siitä monia ristiriitaisuuksia.
 
4:83 Ja kun he saavat uutisen rauhasta tai uhasta, alkavat he levittää sitä. Jos he (julkistamisen sijaan) olisivat vieneet sen Sanansaattajalle (siunaus ja rauha hänelle) ja niille, joilla heidän joukostaan on määräysvalta, olisivat johtopäätöksien vetämiseen kykenevät selvittäneet sen (todenperäisyyden). Jos osananne ei olisi Allahin avokätisyyttä ja armoa, olisitte te (kaikki) muutamia lukuun ottamatta alkaneet taatusti seurata Saatanaa.
 
4:84 (Rakastettu,) taistele (itseäsi puolustaaksesi ja totuuden puolesta) Allahin tiellä. Sinua ei tulla pitämään vastuullisena (muista) kuin omasta sielustasi. Ja kannusta uskovia (taisteluun teidän kimppuunne hyökkääviä pahantekijöitä vastaan). Ei siis ihme, jos Allah torjuu uskottomien hyökkäyksen. Allah pitää lujasti otteessaan ja on (myös) ankara rangaistessaan.
4:85 Sille, joka puhuu hyvän puolesta, on (määrätty) osa siitä (saatavasta ansiosta). Ja sille, joka puhuu pahan puolesta, on (määrätty) osa siitä (koituvasta synnistä). Allah on kykenevä kaikkeen.
 
4:86 Kun teitä kunnioitetaan (sanomalla jotain) tervehdykseksi, tervehtikää (vastaukseksi) paremmalla (ilmaisulla) tai vastatkaa (ainakin) samaa (ilmaisua) käyttäen. Allah pitää varmasti tiliä kaikesta.
 
4:87 Allah on se, jonka lisäksi ei ole ketään palvonnan arvoista. Hän kokoaa teidät yhteen ylösnousemuksen päivänä, siitä ei ole epäilystäkään. Kuka on sanassaan Allahia todenmukaisempi?
 
4:88 Mikä teitä vaivaa, kun olette jakautuneet kahteen leiriin teeskentelijöiden suhteen, vaikka Allah on tehnyt heidän (järjenjuoksunsa ja päättelykykynsä) nurinkurisiksi heidän tekojensa vuoksi? Haluatteko te saattaa oikealle tielle jonkun, jonka Allah on johtanut harhaan? (Kuuntelija,) et sinä voi löytää tietä (johdatukseen) sille, jonka Allah johtaa harhaan.
 
4:89 Nuo (teeskentelijät) toivovat, että teistä tulisi heidän laillaan uskottomia, jotta te kaikki olisitte samanlaisia. Älä siis ota (ketään) heistä ystäväksesi ennen kuin he jättävät kotinsa Allahin tiellä (ja näin todistavat rehellisyytensä ja vilpittömyytensä). Jos he sitten kääntyvät pois, (rikkovat rauhansopimusken ja hyökkäävät teidän kimppuunne), ottakaa heidät kiinni ja tappakaa heidät (sodan aikana), mistä vain heidät löydätte. Älkää ottako heistä (ketään) ystäväksenne tai liittolaiseksenne,
4:90 lukuun ottamatta niitä, jotka ovat liittyneet sellaiseen kansaan, joiden kanssa teillä on (jo rauhan)sopimus, sekä niitä, jotka (menettävät rohkeutensa ja) tulevat teidän luoksenne rinnassaan epätietoisuus (siitä), taistellako teitä vai omaa kansaansa vastaan. Jos Allah haluaisi, Hän (valaisi rohkeutta heidän sydämeensä) ja antaisi heidän voittaa teidät. Siinä tapauksessa he varmasti taistelisivat teitä vastaan. Jos he kuitenkin pysyvät poissa teidän luotanne, eivät taistele kanssanne ja lähettävät teille rauhan(viestin), ei Allah ole näyttänyt (myöskään) teille mitään keinoa (hyökätä heidän kimppuunsa, jos he pyrkivät rauhaan).
 
4:91 Te saatte nyt havaita, että toiset puolestaan (näyttelevät tekopyhästi uskovansa) halutessaan pysyä teiltä rauhassa ja (samanaikaisesti he salassa seuraavat epäuskoa) halutessaan pysyä rauhassa omalta kansaltaan. (Mutta he ovat sellaisia, että) heti kun heitä johdatellaan epäjärjestyksen lietsontaan (muslimeita vastaan), he heittäytyvät siihen (päätä pahkaa). Elleivät he siis luovu (taistelemasta) teitä vastaan, lähetä teille rauhan(viestiä) ja pidä näppejään erossa (epäjärjestyksen lietsonnasta), ottakaa heidät kiinni, (vangitkaa) ja tappakaa heidät, mistä tahansa heidät löydättekin. He ovat niitä, joiden suhteen olemme antaneet teille täyden toimivallan.
 
4:92 Eikä yhdenkään muslimin ole (sallittua) tappaa toista muslimia ellei (se tapahdu) erehdyksessä. (Sen,) joka tietämättään tappaa muslimin, (tulee) vapauttaa yksi muslimiorja (tai -orjatar) ja (maksaa) veriraha surmatun omaisille, paitsi jos he antavat anteeksi. Jos (surmattu) kuuluu kansaan, jonka kanssa teillä on (rauhan)sopimus, (on teitä määrätty) joko antamaan veriraha hänen omaistensa haltuun tai vapauttamaan muslimiorja (tai -orjatar). Jolle (orjan tai orjattaren vapauttaminen) ei ole mahdollista, hänen tulee paastota kahden perättäisen kuukauden ajan. Tämä on Allahin hänelle (määräämä) katumuksenosoitus. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
4:93 Joka tappaa muslimin tieten tahtoen, hänen rangaistuksensa on Helvetti, missä hän pysyy ikuisuuksien ajan. Allah on hänelle raivoissaan ja kiroaa hänet. Hän on valmistanut häntä varten kaamean piinan.
 
4:94 Uskovat, kun lähdette matkaan (taistellaksenne) Allahin tiellä, ottakaa asioista kunnolla selvää älkääkä sanoko sille, joka teitä tervehtii: ”Sinä et ole muslimi.” Te tavoittelette maailmallisen elämän asioita (kun sanotte muslimia uskottomaksi ja viette sotasaaliin hänet tapettuanne. Voitte) kyllä (olla varmoja, että) Allahilla on monta sotasaalista hallussaan. Tätä ennen (myös) te olitte aivan samanlaisia. Sitten Allah suosi teitä (ja teistä tuli muslimeita). Ottakaa siis asioista selvää (toisten kohdalla). Allah on varmasti tietoinen teidän teoistanne.
4:95 Ne muslimit, jotka (laiminlyövät taistelemisen ja) jäävät (kotiin) ilman painavaa (syytä) ja ne, jotka taistelevat Allahin tiellä omaisuutensa ja elämänsä vaarantaen, eivät voi olla samalla tasolla (arvoasemassa ja palkkion suhteen). Allah on korottanut omaisuutensa ja elämänsä vaarantaen taistelevat arvoasemaltaan pois jäävien yläpuolelle. Allah on (toki) luvannut hyvää kaikille uskoville, mutta taistelevia Hän on suosinut (kotiin) jääviä enemmän mahtavan palkkion (ja ansion) kohdalla.
 
4:96 Hänen taholtaan (heitä odottaa useita) arvoasteita sekä anteeksianto ja armo. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
4:97 Enkelit kysyvät niiltä, joiden hengen he ottavat, kun nämä tekevät vääryyttä itseään kohtaan (epäuskon ja moraalittomuuden vallassa): ”Mitä te oikein teitte (kun ette suojelleet uskontoanne [din] ettekä uskoanne tai jättäneet taaksenne epäuskon ja rappion hallitsemaa aluetta)?” He sanovat (katuen): ”Maan päällä me olimme heikkoja ja avuttomia.” Enkelit vastaavat: ”Eikö Allahin maa ollut tarpeeksi laaja teille muuttaa siellä (jonnekin muualle)?” Heidän sijansa on Helvetti, ja se onkin viheliäinen paikka olla.
 
4:98 Poikkeuksena ne oikeasti heikot ja avuttomat miehet, naiset ja lapset, jotka eivät kyenneet (laatimaan) mitään suunnitelmaa eivätkä tienneet, miten (olisivat sieltä lähteneet).
 
4:99 He ovatkin niitä, jotka Allah epäilemättä säästää. Allah on rajattoman armahtavainen, anteeksiantava.
4:100 Joka Allahin tiellä jättää kotinsa taakseen ja lähtee matkaan, hän löytää maan päältä monia paikkoja (minne muuttaa) ja monia tapoja (hankkia elantonsa). Ja kuka tahansa lähtee kodistaan ja siirtyy Allahin ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) luo, mutta kuolee (matkan aikana), hänen palkkionsa Allahin luona on varma. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
4:101 Kun matkaatte maan päällä, ei teille lasketa synniksi lyhentää rukousta (eli lukea neljän pakollisen rukoussarjan tilalta vain kaksi), jos pelkäätte uskottomien aiheuttavan teille vaikeuksia. Uskottomat ovat teidän ilmeisiä vihollisianne.
 
4:102 (Rakastettu,) kun olet näiden (taistelijoiden) joukossa, anna heidän järjestäytyä (yhteiseen) rukoukseen: yhden ryhmän tulee (ensin) seistä kanssasi, (seurata johtoasi) ja pitää aseensa. Kun he ovat suorittaneet maahan kumartumisensa, tulee heidän (väistyä) ja mennä teidän taaksenne. (Nyt) toisen ryhmän, joka ei ole (vielä) lukenut rukousta, tulee astua esiin. Lukekoot he sitten rukouksensa sinun kanssasi (ja sinun johdollasi. Myös) heidän tulee olla varuillaan ja pitää aseensa. Uskottomat haluavat teidän laiminlyövän aseenne ja puolustuskeinonne, jotta he voisivat yllättäen hyökätä kimppuunne. Mutta ei haittaa, jos laskette aseenne, kun sade vaivaa teitä tai sairastutte. Pysykää silti varuillanne. Allah on valmistanut uskottomille nöyryyttävän rangaistuksen.
 
4:103 (Muslimit,) kun olette suorittaneet rukouksenne, muistakaa Allahia (aina ja jatkuvasti), niin seisten, istuen kuin kyljillänne (maatessannekin). Kun te sitten (ette enää pelkää ja) olette turvassa, rukoilkaa (kuten on tapana). Rukous on epäilemättä pakollista uskoville määrättyinä aikoina.
 
4:104 Etsikää vihollisianne väsymättä. Jos kohtaatte vastoinkäymisiä (heitä seuratessanne), kohtaa heitä (samanlainen) vastoinkäyminen kuin teitä. Mutta te voitte toivoa Allahilta sellaista (palkkiota ja ansiota), mitä he eivät voi. Allah on kaiken tietävä, viisas.
4:105 (Kunnioitettu sanansaattaja,) olemme lähettäneet sinulle totuuteen perustuvan Kirjan, jotta tuomitsisit ihmisten kesken sen (totuuden) mukaisesti, jonka Allah on sinulle näyttänyt. Äläkä (koskaan) kiistele petollisten puolesta.
 
4:106 Tavoittele Allahin anteeksiantoa. Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
4:107 Äläkä vetoa niiden (puolustukseksi), jotka pettävät itseään. Ei Allah pidä piintyneistä pettäjistä ja pahantekijöistä.
 
4:108 He piilottavat (petollisuutensa) ihmisiltä (näitä häveten). He eivät kuitenkaan tunne häpeää Allahin edessä vaikka Hän on heidän kanssaan, kun he öisin pitävät (salassa) neuvoa asioista, joista Allah ei pidä. Allahilla on vallassaan kaikki, mitä he tekevät.
 
4:109 Varokaa! Tällaisia te olette: te vetositte heidän puolestaan maallisen elämän aikana, mutta kuka on se, joka vetoaa heidän puolestaan ylösnousemuksen päivänä Allahin edessä? Tai kuka toimii heidän edustajanaan (tuona päivänä)?
4:110 Kuka tahansa tekee pahan teon tai vääryyttä sieluaan kohtaan, pyytäköön hän anteeksiantoa Allahilta. Hän saa huomata, että Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
4:111 Joka tekee syntiä, hän aiheuttaa (kärsimystä) ensi sijassa omalle sielulleen. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
4:112 Ja joka tekee väärän teon tai synnin ja syyttää siitä sitten viatonta, hän ottaa kannettavakseen väärän syytöksen ja räikeän synnin (taakan).
 
4:113 (Rakastettu), jos osanasi ei olisi Allahin avokätisyys ja armo, olisi eräs (petollisten) joukko jo yrittänyt johtaa sinut harhaan. Mutta he johtavat harhaan vain itseään eivätkä voi mitenkään vahingoittaa sinua. Allah on lähettänyt sinulle Kirjan ja viisauden sekä antanut sinulle kaiken sen tiedon, jota sinulla ei ollut. Allahin runsas avokätisyys on osanasi.
 
4:114 Useimmiten heidän salaisissa neuvonpidoissaan ei ole mitään hyvää, lukuun ottamatta sen (neuvoja), joka kehottaa hyväntekeväisyyteen, hyviin tekoihin tai sovinnon tekemiseen ihmisten kesken. Sille, joka toimii tällä tavoin Allahin tyytyväisyyttä tavoitellen, Me suomme kohta mahtavan palkkion.
4:115 Mutta joka vastustaa Sanansaattajaa (siunaus ja rauha hänelle) sen jälkeen, kun johdatuksen tie on selvinnyt hänelle, ja joka seuraa eri tietä kuin muslimit, sen Me pidämme samassa (harhautuneessa tilassa), mihin hän on itsensä saattanut. (Lopulta) Me heitämme hänet Helvettiin, ja se onkin viheliäinen asuinsija.
 
4:116 Allah ei koskaan anna anteeksi sitä, että hänen rinnalleen asetetaan joku. Tätä vähäisemmät (synnit) Hän antaa anteeksi, kenelle haluaa. Se on harhautunut kauas eksyksiin, joka asettaa jonkun muun Allahin rinnalle.
 
4:117 Nämä (monien jumalien palvojat) palvovat Allahin lisäksi vain naispuolisia; he palvovat itse niskuroivaa Saatanaa,
 
4:118 jonka päälle Allah on langettanut kirouksen, ja joka on uhannut: ”Minä otan tietyn osuuden palvelijoistasi (itselleni).
 
4:119 Minä johdatan heidät harhaan ja luon heihin valheellisia toiveita. Minä kehotan heitä taatusti repimään karjan korvat ja ohjaan heitä muuttamaan, mitä Allah on luonut.” Joka hylkää Allahin ja ottaa Saatanan ystäväkseen, saa kärsiä huomattavan tappion.
4:120 Saatana antaa heille (vääriä) lupauksia ja synnyttää heissä (kohtuuttomia) toiveita. Mutta ei Saatana lupaa heille kuin petosta.
 
4:121 He ovat niitä, joiden asuinpaikka on Helvetti eivätkä he löydä sieltä pakopaikkaa.
 
4:122 Sitä vastoin niiden, jotka uskovat ja tekevät jatkuvasti hyviä tekoja, Me annamme astua puutarhoihin, joiden alta purot virtaavat. (Tämä) on Allahin tosi lupaus. Kenen sanat olisivat todempia kuin Allahin?
 
4:123 (Allahin lupaus anteeksiannosta) ei ole sidoksissa teidän toiveisiinne eikä Kirjan kansan toiveisiin. Niitä, jotka tekevät pahoja tekoja, tullaan rankaisemaan eikä heillä ole muita liittolaisia tai auttajia kuin Allah.
 
4:124 Kuka tahansa tekee hyviä tekoja, olipa hän mies tai nainen, on uskova. He saavat astua Paratiisiin eikä heidän oikeuksiaan poljeta hiukkasen vertaa.
4:125 Kuka on parempi uskonnoltaan (din) kuin se, joka kumartuu koko olemuksellaan Allahin puoleen? Hän on saavuttanut henkisen erinomaisuuden ja uskonnossa (din) hän seuraa Ibrahimia (Abrahamia, rauha hänelle), joka oli täysin keskittynyt (Allahiin) ja suoraselkäinen. Allah on ottanut Ibrahimin (Abrahamin, rauha hänelle) vilpittömäksi ystäväkseen (ja tämän kautta myös hänestä tulee Allahin ystävä.)
 
4:126 Allahille kuuluu (kaikki), mitä on taivaissa ja mitä on maassa. Allah pitää kaikkea vallassaan.
 
4:127 (Sanansaattaja,) ihmiset pyytävät sinulta ratkaisua koskien (orpoja) naisia. Sano: ”Allah antaa teille määräyksen heidän suhteensa. Määräys, joka on jo (aikaisemmin) kerrottu teille pyhässä Kirjassa, koskee myös niitä orpoja naisia, joille te ette anna heille säädettyjä oikeuksia. Te haluatte itse mennä heidän kanssaan naimisiin (ottaaksenne heidän omaisuutensa haltuunne). Myös alaikäisiä lapsia koskien teitä on (määrätty) pitäytymään oikeudenmukaisuudessa. Allah tietää, mitä hyvää teettekin.”
 
4:128 Jos joku nainen pelkää aviomiehensä taholta huonoa kohtelua tai välinpitämättömyyttä, ei kummallekaan (aviopuolisolle) lasketa viaksi, jos he solmivat keskenään sovinnon. Sovinto on (todellisuudessa) erinomainen asia. Ihmisluonto on (epäilemättä) tehty (enemmän tai vähemmän) itsekkääksi, mutta jos toimitte jalomielisesti ja valitsette hyveellisyyden, on Allah epäilemättä täysin tietoinen teoista, joita teette.
 
4:129 Te ette yksinkertaisesti kykene olemaan (täysin) tasapuolisia (useamman kuin yhden) vaimon kanssa, vaikka kuinka haluaisitte. Älkää siis taipuko (yhden suuntaan) täyden rakkauden vallassa (niin), että jätätte toisen ikään kuin (tyhjän päälle) riippumaan. Jos kuitenkin parannatte tapanne ja pidättäydytte (epäoikeudenmukaisuudesta ja huonosta kohtelusta), on Allah rajattoman anteeksiantava, armollinen.
4:130 Jos molemmat (aviopuolisot) päätyvät eroon, tekee Allah avokätisyydessään molemmat (toisistaan) riippumattomiksi. Allah on kaiken kattava, viisas.
 
4:131 Ja Allahille kuuluu, mitä on taivaissa ja mitä on maassa. Olemme epäilemättä määränneet niitä, jotka olivat ennen teitä sekä (myös) teitä pelkäämään Allahia. Mutta jos ette tottele, kuuluu Allahille epäilemättä (kaikki), mitä on taivaissa ja mitä on maassa. Allah on vapaa kaikista tarpeista, ylistyksen arvoinen.
 
4:132 Yksin Allahille kuuluu, mitä on taivaissa ja mitä on maassa. Allah on riittävä asioiden hoitaja.
 
4:133 Ihmiset, Hän voi tahtoessaan hävittää teidät ja tuoda muita (teidän tilallenne); Allah on täysin kykenevä tähän.
 
4:134 Joka tavoittelee palkkiona tätä maailmaa – Allahin hallussa on (molempien,) tämän maailman ja tuonpuoleisen palkkio. Allah on kaiken kuuleva, näkevä.
4:135 Uskovat! Todistakaa (yksin) Allahin tähden ja vankkumattoman oikeudenmukaisesti, vaikka (antamanne todistus) olisi teitä itseänne, (teidän) vanhempianne tai sukulaisianne vastaan. Olipa (se, jota vastaan todistetaan) varakas tai puutteenalainen, toivoo Allah näille molemmille hyvää (sinua) enemmän. Älkää siis seuratko egonne toiveita, että ette etääntyisi oikeudenmukaisuudesta. Jos muuntelet lausuntoa (todistaessasi) tai karttelet (totuutta), on Allah tietoinen kaikista tekemistäsi teoista.
 
4:136 Uskovat, uskokaa Allahiin, Hänen Sanansaattajaansa (siunaus ja rauha hänelle), Kirjaan, jonka Hän on Sanansaattajalleen (siunaus ja rauha hänelle) lähettänyt sekä Kirjaan, jonka Hän on lähettänyt (sitä) ennen. Joka kieltää Allahin, Hänen enkelinsä, Kirjansa, ja sanansaattajansa sekä viimeisen päivän, on epäilemättä hairahtanut kauas eksyksiin.
 
4:137 Jotka alkavat uskoa ja sitten menettävät uskonsa, sitten taas alkavat uskoa ja menettävät uskonsa ja sitten menevät epäuskossaan vieläkin pidemmälle, niille Allah ei koskaan (aio) antaa anteeksi eikä näyttää oikeaa tietä.
 
4:138 (Profeetta!) Kerro teeskentelijöille uutiset: heitä odottaa tuskallinen piina.
 
4:139 (He ovat) niitä, jotka pitävät (vihamielisiä) uskottomia tovereinaan uskovien sijasta. Etsivätkö he kunniaa heidän luotaan? Kaikki kunnia kuuluu yksin Allahille.
4:140 (Allah) on tosiaan ilmoittanut Kirjassa teille tämän (määräyksen): Kun kuulette jonkun kiistävän tai pilkkaavan Allahin ilmoitusta, älkää istuko heidän kanssaan ennen kuin he (jättävät kieltämisen ja pilkkaamisen ja) syventyvät johonkin toiseen aiheeseen. Muuten teistäkin tulee heidän kaltaisiaan. Allah on epäilemättä kokoava kaikki teeskentelijät ja uskottomat Helvettiin.
 
4:141 (Teeskentelijät), jotka väijyvät teidän (voittojanne ja tappioitanne), sanovat, jos Allah suo teille voiton: ”Emmekö me olleetkin kanssanne?” Mutta jos uskottomat saavat osan (näennäisestä voitosta), he sanovat (näille): ”Emmekö olleetkin voitolla? Emmekö pelastaneetkin teitä (siitä huolimatta kärsimästä tappiota) muslimien (käsissä)?” Allah tekee ratkaisunsa teidän välillänne ylösnousemuksen päivänä. Ei Allah anna koskaan uskottomille keinoja (nujertaa) muslimit.
 
4:142 (Itseään pettävät) teeskentelijät haluavat pettää Allahia, vaikka Hän rankaiseekin heitä (heidän) petoksestaan. Kun he nousevat seisomaan rukoillakseen, nousevat he verkkaisesti, (vain) ihmisille näyttääkseen, eivätkä he muista Allahia kuin harvoin.
 
4:143 Horjuessaan (epäuskon ja uskon välillä) he eivät kuulu (uskottomiin) eivätkä (uskoviin). Kenet Allah pitää eksyksissä, sille et löydä tietä (johdatukseen).
 
4:144 Uskovat, älkää pitäkö (vihamielisiä) uskottomia ystävinänne uskovien sijasta. Haluatteko tarjota Allahille selkeän todisteen itseänne vastaan (ystävystymällä tottelemattomien kanssa)?
4:145 Totisesti, teeskentelijät päätyvät Helvetin alimpaan kerrokseen, etkä voi löytää heille koskaan auttajaa.
 
4:146 Kun taas ne, jotka katuvat, tekevät parannuksen, solmivat vahvan siteen Allahin kanssa ja puhdistavat uskontonsa (din) Allahin tähden, saavat olla uskovien seurassa. Heille Allah suo kohta mahtavan palkkion.
 
4:147 Miksi Allah rankaisisi teitä, jos olette kiitollisia ja uskotte? Allah kiittää (aina oikeudenmukaisesti) ja tuntee hyvin (jokaisen teon).
 
4:148 Allah ei pidä siitä, että kukaan puhuu pahaa suureen ääneen (julkisesti ja avoimesti), paitsi jos jollekulle on tehty vääryyttä (hänellä on lupa tuoda julki väärintekijän julmuudet). Allah on kaiken kuuleva, tietävä.
 
4:149 Jos tuot julki hyvän teon tai pidät sen salassa tai jos annat anteeksi jonkin pahan teon, on Allah epäilemättä erittäin armahtavainen, mahtava.
4:150 Jotka eivät usko Allahiin ja Hänen sanansaattajiinsa vaan haluavat tehdä eron Allahin ja Hänen sanansaattajiensa välillä sanoen: ”Uskomme toisiin, mutta emme toisiin”, ja jotka haluavat luovia (uskon ja epäuskon) välillä,
 
4:151 he ovat uskottomia. Me olemme valmistaneet nöyryyttävän piinan uskottomia varten.
 
4:152 Mutta jotka uskovat Allahiin ja Hänen (kaikkiin) sanansaattajiinsa eivätkä tee (uskossaan) eroa näiden (sanansaattajien) välillä, heille Hän suo kohta heidän palkkionsa. Allah on rajattoman anteeksiantava, armollinen.
 
4:153 (Rakastettu,) Kirjan kansa pyytää sinua tuomaan heille alas taivaasta (yhdellä kertaa valmiiksi kirjoitetun) Kirjan. Musalta (Moosekselta, rauha hänelle) he pyysivät vieläkin enemmän sanoessaan: ”Näytä meille Allahin (syvin olemus) silmillä havaittavasti.” Silloin salama iski heihin (tuon) rikkomuksen (eli julkean pyynnön) vuoksi. (He kuolivat sen seurauksena, mutta heräsivät taas henkiin Musan [Mooseksen, rauha hänelle] rukouksen voimasta.) Sitten he ottivat vasikan (palvottavakseen), vaikka he olivat jo saaneet selkeitä (totuuden suuntaan osoittavia) merkkejä. Sitten Me annoimme tämän (synnin) heille anteeksi ja soimme Musalle (Moosekselle, rauha hänelle) kiistämättömän vallan (heidän ylitseen).
 
4:154 Ja (kun juutalaiset olivat taas kiistäneet Tooran määräykset,) Me kohotimme (Sinai-)vuoren heidän ylleen vannottaaksemme heillä lujan valan. Me sanoimme heille: ”Astukaa sisään (tämän kaupungin) portista (eli Iliyan portista) kumartuen (kiitollisuudenosoitukseksi) maahan.” (Lisäksi) käskimme heitä olemaan rikkomatta (kalastuskieltoa) sapattina ja teimme heidän kanssaan vakaan liiton.
4:155 (Ne rangaistukset, jotka heitä) sitten (kohtasivat), olivat seurausta heidän rikkomastaan valasta, jumalallisten merkkien kieltämisestä, profeettojen tappamisesta ilman oikeutusta sekä siitä, että he sanoivat: ”Sydämemme on (kiedottu) peitteeseen.” (Tämä ei ole totta;) pikemminkin Allah on painanut sinetin heidän sydämeensä heidän epäuskonsa vuoksi, eivätkä he muutamia lukuun ottamatta usko.
 
4:156 Ja (lisäksi ne olivat) heidän epäuskonsa ja niiden sanojen seurausta, joilla he Maryamia (Mariaa, rauha hänelle) solvasivat.
 
4:157 Ja myös koska he sanoivat (eli julistivat ylimielisesti): ”Olemme tappaneet Allahin sanansaattajan, ʿIsan (Jeesuksen), Messiaan, Maryamin (Marian) pojan”, vaikka eivät he häntä tappaneet eivätkä ristiinnaulinneet, vaan (todellisuudessa joku) saatiin näyttämään heistä samalta kuin hän. Jotka hänestä kiistelevät, ovat varmasti joutuneet epäilyksen valtaan tätä (surmatyötä) koskien. Heillä ei ole mitään tietoa (asioiden oikeasta laidasta), he vain seuraavat harhaluulojaan. Eivät he tosiaan ʿIsaa (Jeesusta) tappaneet,
 
4:158 vaan Allah nosti hänet luokseen (taivaaseen), ja Allah on mahtava, viisas.
 
4:159 Ja (ylösnousemuksen päivän lähestyessä, Messiaan laskeutumisen hetkellä) Kirjan kansasta ei jää jäljellä ainuttakaan (yksilöä tai lahkoa), vaan nämä tulevat varmasti uskomaan ʿIsaan (Jeesukseen, rauha hänelle) ennen hänen kuolemaansa (oikealla tavalla). Ylösnousemuksen päivänä ʿIsa (Jeesus, rauha hänelle) on heidän todistajansa.
4:160 Sitten Me kielsimme juutalaisilta heidän vääryyksiensä vuoksi (useita) puhtaita asioita, jotka oli (aikaisemmin) heille sallittu. Ja (myös) siksi, että he estivät useita ihmisiä (kulkemasta) Allahin tietä.
 
4:161 Ja (he saivat rangaistuksensa myös) koska he kiskoivat korkoa, vaikka heitä oli siitä kielletty, ja kuluttivat ihmisten omaisuutta epäoikeudenmukaisesti. Niille heistä, jotka eivät usko, Me olemme valmistelleet tuskallisen rangaistuksen.
 
4:162 Mutta ne heistä, joilla on oikeaa tietoa, uskovat (yhtäläisesti) tähän (ilmoitukseen), joka on lähetetty sinulle sekä siihen (ilmoitukseen), joka on lähetetty ennen sinua. Ja he ovat (kunnollisia) pitäessään rukouksensa, maksaessaan almuveronsa (zakat) ja uskoessaan Allahiin ja ylösnousemuksen päivään. Heille Me suomme kohta suuren palkkion.
 
4:163 (Rakastettu,) olemme lähettäneet sinulle (samanlaisen) ilmoituksen kuin se, jonka olemme lähettäneet Nuhille (Nooalle, rauha hänelle) ja (toisille) sanansaattajille hänen jälkeensä. Olemme antaneet ilmoituksen (myös) Ibrahimille (Abrahamille), Ismaʿilille (Ismaelille), Ishaqille (Iisakille), Yaʿqubille (Jaakobille) ja (hänen) lapsilleen sekä ʿIsalle (Jeesukselle), Ayyubille (Jobille), Harunille (Aaronille) ja Sulaymanille (Salomolle, rauha heille). (Lisäksi) olemme suoneet Psalttarin Daʾudille (Daavidille, rauha hänelle).
 
4:164 Ja (olemme lähettäneet monia) sellaisia sanansaattajia, joista olemme kertoneet sinulle (tätä) ennen ja myös (useita) sellaisia sanansaattajia, joista emme ole sinulle vielä kertoneet. (Lisäksi) Allah puhui (suoraan) Musalle (Moosekselle, rauha hänelle).
4:165 Sanansaattajat (lähetettiin) tuomaan hyviä uutisia ja varoittamaan, jotta ihmisillä ei olisi tekosyitä Allahille sanansaattajien (saapumisen) jälkeen. Allah on äärimmäisen mahtava, viisas.
 
4:166 (Rakastettu, uskoipa joku sinun profetiuteesi tai ei), Allah (itse) todistaa (sen), että kaiken mitä Hän on sinulle lähettänyt, Hän on lähettänyt tietonsa kanssa. (Myös) enkelit todistavat (sinun puolestasi). Allah riittää todistajaksi.
 
4:167 Jotka eivät uskoneet (eli kielsivät Muhammadin, siunaus ja rauha hänelle, profetiuden) ja jotka estivät (ihmisiä kulkemasta) Allahin tietä, he ovat epäilemättä hairahtuneet (totuudesta) kauas eksyksiin.
 
4:168 Jotka eivät uskoneet (ja kielsivät Allahin todistuksen) ja jotka tekivät väärin (ja kielsivät Sanansaattajan, siunaus ja rauha hänelle, kunnian), heille Allah ei anna koskaan anteeksi eikä näytä tietä (tuonpuoleisessa),
 
4:169 paitsi tien Helvettiin, missä he saavat pysyä ikuisesti. Tämä on Allahille helppoa.
4:170 Ihmiset, teidän luoksenne on Herraltanne saapunut Sanansaattaja (siunaus ja rauha hänelle) totuuden kanssa. Uskokaa (siis) häneen omaksi parhaaksenne. Ja jos ette usko (eli kiellätte hänen olevan sanansaattaja, pitäkää mielessä, että Hän on teistä riippumaton, koska kaikki) mitä on taivaissa ja maassa kuuluu Allahille. Allah on kaiken tietävä, viisas.
 
4:171 Kirjan kansa, älkää ylittäkö uskonnossanne (din) rajoja ja puhukaa vain totta Allahin kunniasta. Totuus on tämä: ʿIsa, Maryamin poika (Jeesus, Marian poika, rauha hänelle) on Allahin sanansaattaja, Hänen Maryamille (Marialle) antamansa sana ja henki Hänen (luotaan). Uskokaa siis Allahiin ja Hänen sanansaattajiinsa älkääkä sanoko, että (jumalia) on kolme. Luopukaa (tästä opinkappaleesta; se) on teille parempi. Totisesti, Allah on ainut jumala. Hän on pyhyydessään kaukana siitä, että Hänellä olisi jälkeläisiä. (Kaikki,) mitä on taivaissa ja mitä on maassa, kuuluu Hänelle. Allah on riittävä vartija.
 
4:172 Messias (rauha hänelle) ei milloinkaan häpeä olevansa Allahin palvelija eikä (se ole häpeän aihe) läheisimmille enkeleille. Kuka vain häpeää olla Hänen palvelijansa ja on ylimielinen, kaikki sellaiset Hän kutsuu kohta luokseen koolle.
 
4:173 Niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, Hän suo täyden korvauksen ja (sen päälle) Hän suo avokätisyydessään heille vielä lisää. Niille, jotka häpesivät (olla Hänen palvelijoitaan) ja olivat ylimielisiä, Hän antaa tuskallisen rangaistuksen. Heille ei löydy muuta ystävää tai auttajaa kuin Allah.
 
4:174 Ihmiset, te olette saaneet Herraltanne (kaikkein vankimman, täydellisimmän ja selkeimmän) ratkaisevan todisteen (Totuuden, korkea on Hänen kunniansa, olemuksesta Muhammadin pyhän olemuksen, siunaus ja rauha hänelle, muodossa. Hänen mukanaan) Me olemme lähettäneet teille kirkkaan valon (Koraanin muodossa).
4:175 Niiden, jotka uskovat Allahiin ja tarraavat tiukasti Hänen (helmaansa, Hän) antaa kohta astua (erityiseen) armoonsa ja runsauteensa, ja Hän näyttää heille oikean tien (saapua) luokseen.
 
4:176 Ihmiset tiedustelevat sinulta ratkaisua (eli islamilaisen lain määräystä). Sano: ”Allah määrää teitä (ilman jälkeläisiä ja vanhempia kuolevan) kalalan (perintöä) koskien: jos henkilö kuolee eikä hänellä ole jälkeläisiä, mutta hänellä on sisar, on tämän (osuus) hänen jättämästään omaisuudesta puolet. Ja (jos taas sisar on kalala, hänen kuollessaan) veljestä tulee (hänen ainut) perijänsä, edellyttäen ettei hänellä ole jälkeläisiä. Jos (kalalana kuolleen veljen perijöinä) on kaksi (sisarta), on heidän (osuutensa) hänen jälkeensä jättämästä omaisuudesta kaksi kolmannesta. Jos taas (edesmenneellä kalalalla) on (perijöinä) useita sisaruksia, mies- ja naispuolisia, on yhden miehen (osuus) yhtä paljon kuin kahden naisen osuus.” (Nämä määräykset) Allah selittää teille selkeästi, jotta ette kulkisi harhaan. Allah on kaikkitietävä.
 

 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet © 2018 Minhaj-ul-International:lla
(Mitään osaa ja tämän sivun sisällön voi kopioida, tallentaa, julkaistu, jäljentää ja/tai käyttää missään muodossa ilman lupaa Minhaj- ul-Quran International. Katso lisätietoja.)